فضاسازی اداری

فضاسازی اداری

کارمندان تقریبا نیمی از ساعات کاریشان و یک سوم کل زندگی خود را در داخل فضاهای اداری سپری می کنند . در طول عمر یک ساختمان اداری فضای آن ممکن است جهت اهداف مختلفی که هر یک بر کار مشخصی برنامه ریزی شده در نظر گرفته شود .


ادامه مطلب