معماری آذری

معماری آذری

 

معماری آذری

«ملتي كه در برابر همة مهاجمات … حملات عرب، ترك و مغول نه تنها توانست نيروي ادامة زندگي خويش را حفظ كند بلكه … توانست اين عناصر خارجي را ايراني سازد … به نظر مي‌رسد مجددأ مركز سياسي، اقتصادي و فرهنگي ملل (آسياي غربي) شناخته شود. موقع جغرافيائي، ثروتهاي طبيعي فراوان وسكنة فعال آن كه از سنن يكي از قديمترين فرهنگهاي جهان برخوردارند، درآينده، درمجمع ملل آسيايي، مقامي كه شايستة گذشتة وي باشد، براي او كسب خواهند كرد.»
 ر. گيرشمن
ایران بار دیگر با حمله و ورود اقوام تاتار چیزی تقریب به یک سده از دنیای معماری و شهر سازی خارج شد و به بی مفهومی هدایت گردید. که علت آن را می توان غارت و دفاع انجام گرفته توسط یورشگران و مدافعین دانست که باعث تخریب جدی اکثر شهر های ایران گردید. به نحوی که شرق و مرکز ایران از وجود هنرمندان خالی گشت که یا کشته شده و یا به مناطق غربی پناه برده بودن که به علت نبود حکومت واحد در هر منطقه معماری و هنر به دست بو میان آن منطقه ایجاد می گردید که در این میان معماری آذر بایجان و یزد از مرتبه خاصی بر خوردار بود. اما بعد از اسکان اقوام مغول در ایران و ایجاد سلسله ایلخانانی و به کار گرفتن دانشمندان ایرانی در صدارت خویش ایران توانست برای بار دیگر به دنیای معماری و هنر پای بگذارد..همانگونه که در زمان پارسیان با عبور اقوام پارسی از آذربایجان هنر این منطقه را مرد الگو گرفته و در تر کیب با هنر های بومی منطق دیگر ایران گسترش دادند در این دوره نیز از تر کیب هنر آذربایجان و هنر معماری گذشته ایران سبکی جدید از معماری ارائه گردید.که بر اساس معماری گذشته با اندک تغییراتی ادامه یافت در این دوره ایوانها مرتفع تر و کم عرض تر گردیدند دیوارها کشیده و باریکتر ساخته می شد و تزئینات گچ بری ، کاشیکاری و آجرکاری با مهارت خاصی انجام می گردید.اما باز دیری نپایید که در این کشور بازار علم و هنر تعطیل گشت که توسط جهانگشای آن روزگار تیمور این امر صورت گرفت هر چند این مهم بیش از چند دهه نبود اما به علت غارتگری بی سابقه ای که هنوز در تاریخ ،مانند پیدا نکرده صدمات جدی به معماری این کشور واردکرد. به علت نیاز کشور به بناهای مختلف در این دوره بعد از آرامش، معماری با شتاب بیشتر صورت گرفت و کیفیت بناها کمتر گشت اما معماری در راستای ادامه دوره ایلخانیان انجام می گرفت با این تفاوت که تزئین با کاشی معرق به حد اعلی خود رسید.
سخن را کوتاه می کنیم به طور خلاصه به دستاوردها و ویژگیهای معماری این دوره اشاره می کنیم:
    پیمون بندی و روی آوردن به عناصر یکسان
    بهره گیری بیشتر از هندسه در طراحی معماری
    گوناگونی طرحها نسبت به گذشته افزایش یافته
    بناها با اندازه بی سابقه بزرگ و مرتفع ساخته می شد
    انواع نقشه های چهار ایوانی مورداستفاده قرار می گرفت و آرامگاها برونگرا و با تهرنگ چهار گوش ساخته می شد
    از چفد های کلیل آذری ، چمانه و شبدری تند و کند بیشتر بهره می گرفتند
    از گنبدها،از گنبد گسسته ناری بیشتر بهره می گرفتند که به آن خشخاشی را افزودن و ساقه گنبد را با دو روش گریو و اربانه می ساختند
    تاقهای آهنگ ، کلنبو و تاق وتویزه بیشتر مورد استفاده داشت
    در بناهای این دوره بیشتر نماسازی بعدا به نما افزوده می شد
    از سفالهای برجشتهیا مهر دار با یا بی لعاب به جای آجر استفاده می شد
    کاشی تراش به حد اعلای خود رسید و کاشی هترنگ و خشتی در این دوره وارد معماری گشتند.
بعد از این دوران ایران باز توسط حکومتهای ایرانی که توسط مردمان آذربایجان تحت حکومت صفویه ایجاد گشت وارد مرحله جدید گشت که در معماری ئ تاریخ این کشور دارای ارزش فراوان است
 
-      برگرفته از کتاب از شار تا شهر نوشته دکتر  سید محسن حبیبی
-      بر گرفته از کتاب تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی نوشته محمد یوسف کیانی
-      برگرفته ار کتاب سبک شناسی معماری ایران نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا

معماری آذری

«ملتي كه در برابر همة مهاجمات … حملات عرب، ترك و مغول نه تنها توانست نيروي ادامة زندگي خويش را حفظ كند بلكه … توانست اين عناصر خارجي را ايراني سازد … به نظر مي‌رسد مجددأ مركز سياسي، اقتصادي و فرهنگي ملل (آسياي غربي) شناخته شود. موقع جغرافيائي، ثروتهاي طبيعي فراوان وسكنة فعال آن كه از سنن يكي از قديمترين فرهنگهاي جهان برخوردارند، درآينده، درمجمع ملل آسيايي، مقامي كه شايستة گذشتة وي باشد، براي او كسب خواهند كرد.»
 ر. گيرشمن
ایران بار دیگر با حمله و ورود اقوام تاتار چیزی تقریب به یک سده از دنیای معماری و شهر سازی خارج شد و به بی مفهومی هدایت گردید. که علت آن را می توان غارت و دفاع انجام گرفته توسط یورشگران و مدافعین دانست که باعث تخریب جدی اکثر شهر های ایران گردید. به نحوی که شرق و مرکز ایران از وجود هنرمندان خالی گشت که یا کشته شده و یا به مناطق غربی پناه برده بودن که به علت نبود حکومت واحد در هر منطقه معماری و هنر به دست بو میان آن منطقه ایجاد می گردید که در این میان معماری آذر بایجان و یزد از مرتبه خاصی بر خوردار بود. اما بعد از اسکان اقوام مغول در ایران و ایجاد سلسله ایلخانانی و به کار گرفتن دانشمندان ایرانی در صدارت خویش ایران توانست برای بار دیگر به دنیای معماری و هنر پای بگذارد..همانگونه که در زمان پارسیان با عبور اقوام پارسی از آذربایجان هنر این منطقه را مرد الگو گرفته و در تر کیب با هنر های بومی منطق دیگر ایران گسترش دادند در این دوره نیز از تر کیب هنر آذربایجان و هنر معماری گذشته ایران سبکی جدید از معماری ارائه گردید.که بر اساس معماری گذشته با اندک تغییراتی ادامه یافت در این دوره ایوانها مرتفع تر و کم عرض تر گردیدند دیوارها کشیده و باریکتر ساخته می شد و تزئینات گچ بری ، کاشیکاری و آجرکاری با مهارت خاصی انجام می گردید.اما باز دیری نپایید که در این کشور بازار علم و هنر تعطیل گشت که توسط جهانگشای آن روزگار تیمور این امر صورت گرفت هر چند این مهم بیش از چند دهه نبود اما به علت غارتگری بی سابقه ای که هنوز در تاریخ ،مانند پیدا نکرده صدمات جدی به معماری این کشور واردکرد. به علت نیاز کشور به بناهای مختلف در این دوره بعد از آرامش، معماری با شتاب بیشتر صورت گرفت و کیفیت بناها کمتر گشت اما معماری در راستای ادامه دوره ایلخانیان انجام می گرفت با این تفاوت که تزئین با کاشی معرق به حد اعلی خود رسید.
سخن را کوتاه می کنیم به طور خلاصه به دستاوردها و ویژگیهای معماری این دوره اشاره می کنیم:
    پیمون بندی و روی آوردن به عناصر یکسان
    بهره گیری بیشتر از هندسه در طراحی معماری
    گوناگونی طرحها نسبت به گذشته افزایش یافته
    بناها با اندازه بی سابقه بزرگ و مرتفع ساخته می شد
    انواع نقشه های چهار ایوانی مورداستفاده قرار می گرفت و آرامگاها برونگرا و با تهرنگ چهار گوش ساخته می شد
    از چفد های کلیل آذری ، چمانه و شبدری تند و کند بیشتر بهره می گرفتند
    از گنبدها،از گنبد گسسته ناری بیشتر بهره می گرفتند که به آن خشخاشی را افزودن و ساقه گنبد را با دو روش گریو و اربانه می ساختند
    تاقهای آهنگ ، کلنبو و تاق وتویزه بیشتر مورد استفاده داشت
    در بناهای این دوره بیشتر نماسازی بعدا به نما افزوده می شد
    از سفالهای برجشتهیا مهر دار با یا بی لعاب به جای آجر استفاده می شد
    کاشی تراش به حد اعلای خود رسید و کاشی هترنگ و خشتی در این دوره وارد معماری گشتند.
بعد از این دوران ایران باز توسط حکومتهای ایرانی که توسط مردمان آذربایجان تحت حکومت صفویه ایجاد گشت وارد مرحله جدید گشت که در معماری ئ تاریخ این کشور دارای ارزش فراوان است
 
-      برگرفته از کتاب از شار تا شهر نوشته دکتر  سید محسن حبیبی
-      بر گرفته از کتاب تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی نوشته محمد یوسف کیانی
-      برگرفته ار کتاب سبک شناسی معماری ایران نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا

اخبار ما

انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون همانا ما از خداییم و به سوی او باز میگردیم

مشاهده مطلب

سال نو مبارک

سال نو مبارک

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده

مشاهده مطلب

افتتاح دفتر جدید شرکت طرح معماری ماندگار پارس

افتتاح دفتر جدید شرکت طرح معماری ماندگار پارس

افتتاح دفتر جدید واقع در شهر تاریخی یزد مقارن با روز مهندس و با حضور مدیرعامل برگزار گردید.

مشاهده مطلب